PEMBANGUNAN ETOS BUDAYA ETNIK MELAYU MENGHARUNGI PEMODENAN: KAJIAN KES DI PULAU TUBA, LANGKAWI

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.651

Author (s)


(1) * Norzaliza Ghazali   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Norhafidah Ibrahim   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(3)  Melor Fauzita Md Yusoff   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Artikel ini membincangkan pembangunan etos budaya etnik Melayu yang berlaku di Pulau Tuba, Langkawi. Artikel ini bertujuan menilai impak proses pembangunan Langkawi ke atas perubahan pola kependudukan di Pulau Tuba. Data yang digunakan dalam penulisan ini diperolehi daripada kajian lapangan yang telah dilakukan di Pulau Tuba, Langkawi yang merupakan kawasan penempatan masyarakat yang keseluruhannya beragama Islam. Hasil kajian menunjukkan bahawa arus pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berlaku di pulau besar Langkawi hampir dua dekad lalu telah berjaya mengubah ekosistem pulau tersebut. Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahawa masyarakat di Pulau Tuba tidak menerima pengaruh yang besar dan masih mengamalkan nilai budaya Melayu tradisi dalam meneruskan kelangsungan hidup.

 Keywords

Pembangunan; Etos; Pulau Tuba; LangkawiFull Text: PDFReferences


A.Aziz Deraman. (1992). Tamadun Islam dan pembinaan bangsa Malaysia. Kuala Lumpur: Arena Ilmu Sdn. Bhd.

A.Aziz Deraman. (2005). Intelektualisme budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azmah Abdul Manaf. (2001). Sejarah sosial masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributions.

Abdul Rahman Embong. (2000). Pembangunan: Daripada modenisasi kepada globalisasi. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Falsafah dan Peradaban di Alaf Baru, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 11-12 September.

Hashim Musa. (2004). Pemerkasaan tamadun Melayu Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ismail Hamid. (1988). Masyarakat dan budaya Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keesing, R. M. (1971). New perspectives in cultural anthropology. New York:Rinehart and Winstons.

Kajian Rancangan Tempatan Daerah Langkawi. Laporan Teknikal No: 20.0 (2002). Penilaian Kesan Sosial. Majlis Perbandaran Langkawi.

Mahayudin hj. Yahya. (1998). Islam di Alam Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Aris Haji Othman. (1985). Identiti Etnik Melayu. Shah Alam: Fajar Bakti.

Mohd. Taib Osman. (1988). Kebudayaan Melayu dalam beberapa persoalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Koharuddin Mohd. Balwi. (2005). Peradaban Melayu. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd . Nakhaie Hj. Ahmad. (2001). Anjakan sikap dan budaya hidup bangsa. Kuala: Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Rahimah Abdul Aziz. (1989). Pengantar sosiologi pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shamsul Amri Baharuddin. (2007). Budaya yang tercabar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Scott, J. C. (1985). Weapons of the weaks. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1972). Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Abdul Kadir. (1988). Budaya popular dalam masyarakat Melayu bandaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Hashim Wah Teh. (1997). Tamadun silam dan pembinaan tamadun abad kedua puluh satu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yaacob Harun (ed.). (2001). Kosmologi Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya.


Article View

Abstract views : 483 times | PDF files viewed : 385 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.651


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.