PEMBINAAN DAN PENILAIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BERASASKAN LAPAN PRINSIP PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK (PBL) BAGI MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU: KAJIAN DI MALAYSIA

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.644

Author (s)


(1) * Zaharah Che Isa   (Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Nurulwahida Hj Azid@ Aziz   (Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian ini bertujuan menghasilkan rancangan pengajaran harian (RPH) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu tingkatan dua bagi topik reka bentuk projek yang mengandungi prinsip pembelajaran berasaskan projek berdasarkan penilaian pakar.  Isi kandungan dan aktiviti pembelajaran RPH yang diubahsuai  berdasarkan tiga sumber iaitu huraian sukatan pelajaran KHB tingkatan dua (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002), rubrik pembinaan RPH yang diadaptasi daripada Stevens dan Levi (2013) dan lapan  prinsip pembelajaran berasaskan projek (PBL) yang diasaskan oleh pengkaji Larmer dan Mergendoller (2010).  Sebanyak lima sesi rancangan pengajaran harian telah dibina dengan menerapkan lapan prinsip PBL.  Proses penilaian pakar oleh pensyarah dari bidang teknik dan vokasional dan kurikulum pendidikan dari tiga universiti berbeza telah dilaksanakan.  Penilaian pakar adalah berdasarkan kepada rubrik pembinaan RPH yang mengandungi tujuh konstruk untuk dinilai berdasarkan empat tahap (1=lemah, 2=perlu penambahbaikan, 3=memuaskan dan 4=cemerlang).  Analisis skor dari empat pakar penilai isi menghasilkan nilai keesahan 3.21 (RPH 1), 3.25 (RPH 2), 3.29 (RPH 3), 3.29 (RPH 4), dan 3.54 (RPH 5).  Pengubahsuaian dan pemurniaan RPH telah dilakukan berdasarkan komen dan cadangan dari pakar penilai bagi menghasilkan RPH terbaik dan sesuai untuk digunakan oleh guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu bagi topik reka bentuk projek.Keywords

Pembelajaran berasaskan projek; Rancangan pengajaran harian; Kemahiran Hidup Bersepadu; Reka bentuk projek; Penilaian pakarFull Text: PDFReferences


Buck Institute for Education (2008). Project based learning. The online resourcesfor PBL. Dimuat turun dari http://pbl-online.org. pada 26 Mei 2014.

Buck Institute for Education (2008). Project design rubrics. The online resources for PBL. Dimuat turun dari http://bie.org/object/document/project_design_rubric pada 01 Julai 2014

Brookfield, S. (1983). Adult Eeducation and the democratic imperative: The vision of Eduard Lindeman as a contemporary charter for adult education. Studies in Adult Education, 15, 36-46.

English, M. C., & Kitsantas, A. (2013). Supporting student self-regulated learning in problem and project-based learning. Interdisciplinary Journal of Problem Based Learning, 7(2), 128-150.

Hairiah Munip (2012, September). Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam reka bentuk pengajaran berasaskan komputer: Pengaruhnya terhadap pencapaian berdasarkan aras kognitif pelajar. Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari. Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang

Kementerian Pelajaran Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu tingkatan dua. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2006). Project Based Learning Handbook. Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2007). Laporan pelaksanaan projek rintis : Project based- learning- Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri

Sabah 2007. Kuala Lumpur : Bahagian Teknologi Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2010). Dasar Penyataan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia2010. Putrajaya: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

Kementerian Pendidikan Malaysia (2012). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025

Md. Baharuddin Haji Abdul Rahman (2009). PjBL handbook TVE: Pembelajaran kendiri. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia

Md. Baharuddin Haji Abdul Rahman, Hairul Nizam Ismail, Khairul Azhar Mat

Daud, & Mohd Arif Ibrahim (2011). The outcomes based education (OBE) at Politeknik Kota Bharu, Malaysia. International Journal of Humanities and Social Sciences, 1(8).

Mergendoller, J.R., & Maxwell, N.L. (2006). The effectiveness of problem-based instruction: A comparative study of instructional method and student Characteristics. The Interdisciplinary Journal of

Problem-Based Learning, 1(2), 49-69.

Nitce Isa Medina, Machmudi Isa & Mai Shihah Haji Abdullah (2013). Pembelajaran berasaskan projek: Takrifan, teori dan perbandingan dengan pembelajaran berasaskan projek. Current Research in Malaysia, 2(1), 181-194

Nurulwahida Azid@Aziz (2011). Pembinaan dan pengurusan modul aktiviti pengayaan berdasarkan kepelbagaian kecerdasan dan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar Maktab Rendah Sains Mara (Tesis PhD yang tidak diterbitkan). Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Shamsun Nisa Mohd Yaacob. (2005). Kesan hipermedia terhadap pemecutan pembelajaran konsep fotosintesis (Tesis PhD yang tidak diterbitkan). Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Sharifah Amnah Syed Ahmad (2009). Sumbangan peramal kognitif dan bukan kognitif terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi awam (Tesis PhD yang tidak diterbitkan). Universiti Sains Malaysia.

Simah Mamat (2009). Keberkesanan kaedah koperatif dalam pengajaran menulis karangan fakta dan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Dimuat turun daripada http://librarykpm.moe.gov.my/

Simons, K. D., & Klein, J.D. ( 2007). The impact of scaffolding and student achievement levels in a problem-based learning environment. Instructional Sciences35, 41-72.

Siti Zabidah Mohamed. (2006). Kesan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan murid tingkatan IV (Tesis PhD. yang tidak diterbitkan). Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Stevens, D. D., & Levi, J. A. (2013). Introduction to rubrics (2nd.Ed). USA: Stylus Publishing, LLC.

Yahya Othman & DK Suzanawaty Pg.Osman, (2014). Keupayaan menguasai kemahiran menulis melalui pembelajaran berasaskan projek dalam penulisan berbentuk risalah di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(1), 19-29.

Zimmerman, D. C. (2010). Project based learning for life skill building in 12th grade social studies classroom: A case study (Unpublished thesis). Dominican University of California, Sun Rafael, CA


Article View

Abstract views : 3397 times | PDF files viewed : 2413 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.644


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.