KESANTUNAN BERBAHASA DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.638

Author (s)


(1) * Mohd Luqman Hidayat Ismail   (Kementerian Pendidikan Malaysia,Negeri Kedah)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Bahasa ialah alat berkomunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupannya untuk berhubung bagi melestarikan kebudayaan dan menyampaikan maklumat kepada anggota masyarakat. Amalan kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi merupakan perkara asas untuk menghasilkan aturan sosial dan prasyarat bagi kerjasama sesama manusia dalam mana-mana masyarakat. Justeru, dengan penggunaan sistem bahasa yang baik, manusia dapat menjalani kehidupan seharian dengan lancar dan berkesan apabila cara menyampaikan sistem bahasa itu dapat diterima oleh audiens secara positif. Sebanyak 110 orang pelajar UUM dipilih sebagai responden untuk ditemu bual dengan menggunakan borang soal selidik. Teori kesantunan Brown dan Levinson (1987) digunakan dalam kajian ini sebagai landasan bagi membincangkan dapatan berkaitan amalan kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi dalam kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM) diamalkan.Keywords

Kesantunan Berbahasa; Pelajar Universiti Utara MalaysiaFull Text: PDFReferences


Abdullah Hassan. (2005). Linguistik am: Siri pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Selangor: PTS Millennia Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. (2011). Seni bercakap-cakap dan berbual-bual. Selangor: PTS Millennia Sdn. Bhd.

Ahmad Fuad Mat Hassan dan Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2015). Penciptaan Peribahasa Melayu: Satu pertembungan dan pengalaman manusia yang berbeza. Malaysia-Indonesia: Bahasa, Sastera dan Budaya. 77-91. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Fuad Mat Hassan, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Hj. Sharifudin Yusop & Kamariah Kamarudin. (2012). Ketidaksantunan Negatif dalam Pertuturan Remaja. Manifestasi Bahasa dalam Budaya. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Atsushi Fukada dan Noriko Asato (2002). Universal politeness theory: application to the use of Japanese honorifics. Journal of Pragmatics. 36 (2004) 1991–2002.

Brown, P & Levinson, S.C (1987). Politeness Some Universals in Language Usage. New York: Cambridge University Press.

Brown, P. dan S. C. Levinson. (1987). Politeness: some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, Penelope, Levinson, Stephen C., (1978). Politeness. Universals in Language usage: Politeness Phenomenon. In: Goody, E. N. (ed.), Questions and Politeness: Strategies in Sosial Interaction. New York: Cambridge University Press.

Eckert, Penelope, and McConnell-Ginet, Sally. (2003). Language and Gender. United Kingdom: Cambridge University Press.

Edward Bridge (2010). Polite Israel and Impolite Edom: Israel’s Request to Travel through Edom in Numbers 20.14-21 Journal for the Study of the Old Testament. Vol 35.1 (2010): 77-88

Firdaus Abdullah (2011). Bahasa Melayu Golongan Muda Merosot. Utusan 7 Julai 2011

Fishman, Pamela,M. (1983). Language, gender, & society (pp. 89-102). Rowley, MA: Newbury House.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. Dalam P. Cole dan J.L. Morgan (ed). Syntax and semantics 3: speech acts. NY: Academic Press.

Ibrahim Abu Shah et. al. (1999). Gaya Hidup Remaja Masa Kini. BIROTEKS. Shah Alam: Institut Teknologi MARA

Janet Holmes (1995). Women, Men and Politeness. London: Longman Publisher.

Lakoff, R.T. (1975). Language and women’s place. NY: Harper Colophom.

Lakoff, Robin (1989). The limits of politeness. Multilingua 8, 101-129

Marlyna Maros (2011). Strategi Kesantunan Melayu dalam Membuat Teguran. Jurnal Elektronik. Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu. Jilid 3. (2011) 7-21

Mustafa Haji Daud. 1995. Budi bahasa dalam tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Pratama Baryadi, (2008). Berbahasalah Dengan Sopan Santun, Dimuat turun pada 5 Okt. 2010 daripada

Shamsul Amri Baharuddin. (2011). Modul hubungan etnik. Shah Alam: Pencetakan Universiti Teknologi MARA.

Teo Kok Seong. “Kesopanan Bahasa” dlm. Pelita Bahasa, hlm. 40-43, Oktober, 1996.

Watts, Richard J. (2003). Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.

Watts, Richard J. (2008). Rudeness, Conceptual blending theory and relation work. Journal of Politeness Research: Language,Behbavior, Culture 4 (2): 289-317.

Yuoguo GU (1990), Politeness Phenomena in Modern Chinese. Journal of Pragmatics. 14 (1990) 237-257.

Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Fuad Mat Hassan, (2010). Kekerasan Verbal dalam Kalangan Remaja Malaysia. Simposium Kebudayaan Malaysia Indonesia (Sebumi). FSSK UKM.

Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2015). Kesopanan Berbahasa dalam Kalangan Remaja. Malaysia-Indonesia: Bahasa, Sastera dan Budaya. 114-126. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ahmad Fuad Mat Hassan, dan Mohd Nur Hafizudin Md Adama. (2011). Kesantunan bahasa dalam kalangan remaja sekolah menengah. Jurnal bahasa. Jld. 11 Bil. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Article View

Abstract views : 6495 times | PDF files viewed : 4692 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.638


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.