KAEDAH SAND ABOUT YOU (SAY) MENGURANGKAN TINGKAH LAKUMENJAWAB SOALAN DENGAN JAWAPAN PENDEKDALAM KALANGAN MURID PASIF

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.630

Author (s)


(1) * Chai Hooi Inn   (Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, IPG Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(2)  Rosli Ahmad   (Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, IPG Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian ini membincangkan penggunaan kaedah ‘Sand About You’ (SAY) untuk membantu mengurangkan tingkah laku murid pasif yang menjawab soalan dengan jawapan pendek. Kajian dilaksanakan khusus kepada seorang murid tahun 4 yang berusia 10 tahun dari sebuah sekolah rendah di Alor Setar, Kedah yang menjawab soalan dengan jawapan pendek di dalam sesi kaunseling individu. Kaedah pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen digunakan untuk proses pengumpulan data sepanjang kajian dilaksanakan. Data yang diperolehi dipaparkan dalam bentuk jadual dan graf untuk tujuan menganalisis data. Hasil dapatan kajian menunjukkan tingkah laku murid yang menjawab soalan dengan jawapan pendek dapat dikurangkan dan ditukarkan kepada tingkah laku menjawab soalan dengan jawapan yang lebih panjang. Namun fenomena ini masih belum mencukupi untuk membantu bilangan murid pasif yang ramai. Hal ini adalah kerana kajian hanya dilaksanakan terhadap seorang murid sahaja. Cadangan kajian susulan dikemukakan untuk penambahbaikan iaitu memperluaskan penggunaan kaedah ‘SAY’ dalam kalangan murid pasif untuk memberi kesan yang lebih baik.Keywords

Sand About You; mengurangkan; murid pasif; menjawab soalan; jawapan pendekFull Text: PDFReferences


Abdul Ghani Sulaiman. (2009). Kemahiran Asas Kaunseling. Perak: UniversitiPendidikan Sultan Idris.

Akhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin. (2011). Pengantar Penyelidikan Tindakan dalamPenyelidikan Pendidikan. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Azlizamani Zubir. (2006). Persepsi Pelajar terhadap Guru Kaunseling dari Perspektif PelbagaiBudaya. (Unpublished doctoral thesis). Universiti Putra Malaysia, Selangor.

Carey, L. (2008). Sandplay Therapy with Children and Families. United States ofAmerica: Rowman and Littlefield.

Chang, T.K. (2014). Penggunaan Terapi Bermain Pasir dalam Menangani Masalah PerhubunganSosial Antara Rakan dan Ahli Keluarga Murid Tahun Tiga. Jurnal Penyelidikan Tindakan, 8, 1-17.

Choong, L.K. (2010). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Chow, F.M. & Jaizah Mahamud. (2011). Siri Pendidikan Kajian Tindakan: Konsep & Amalandalam Pengajaran. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Ee, A.M., Suppiah Nachiappan & Taquddin Abd Mukti. (2011). Perkhidmatan Bimbingandan Kaunseling. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Homeyer, L. & Sweeney, D. (2011). Sandtray Therapy (2nd ed.). New York: Taylors & Francis Group.

Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim & Halimatun Halaliah Mokhtar. (2006). Kaunseling Individu: Apadan Bagaimana (2nd ed.). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Peridah Mahal. (2009, November). Pendekatan Sand Play dalam Menangani Masalah Pergaulan Sosial. Paper presented at Seminar Penyelidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Batu Lintang. Retrieved from http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/seminarpapers/2009/1Peridah.pdf

Rosinah Ednin. (2012). Penyelidikan Tindakan Kaedah dan Penulisan (2nd ed.). KualaLumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd.

Sapora Sipon & Hapshah Md Yusof. (2008). Pengantar Kaunseling Individu (4th ed.). Selangor:Arah Pendidikan Sdn Bhd.

Weinrib, E.L. (2014). Images of the Self: The Sandplay Therapy Process. California: Temenos Press.

Zainuddin Abu, Zuria Mahmud & Salleh Amat. (2008). Pendekatan Kaunseling Menangani Masalah Kebebasan dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi. Jurnal Pendidikan, 33, 107-123.

Zuraidah Abdul Rahman. (2010). Pengenalan Kaunseling Kelompok (4th ed.). Selangor:IBS Buku Sdn. Bhd.


Article View

Abstract views : 794 times | PDF files viewed : 553 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.630


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.