PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH KUALA TERENGGANU

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.626

Author (s)


(1) * Zainal Ariffin Zainuddin   (Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Yaakob Daud   (Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(3)  Saiful Azmi Mohd Nor   (Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Pengetua merupakan individu penting yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal berkaitan kokurikulum. Namun begitu pengetua sering terikat dengan kerja-kerja rutin dalam mentadbir dan mengurus sekolah. Dalam usaha untuk meningkatkan pengurusan kokurikulum sekolah biasanya pengetua akan menyerahkan tugas pengurusan kokurikulum kepada GPKKo.Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan memahami perspektif guru-guru terhadap peranan GPKKo dalam pengurusan kokurikulum di sekolah menengah kebangsaan di daerah Kuala Terengganu. Peranan GPKKo dikaji berdasarkan aspek-aspek pengurusan GPKKo sebagai perancang, pengelola, pemimpin dan pengawal kokurikulum di sekolah. Kajian juga untuk mengenal pasti penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum  berdasarkan dimensi; interaksi psikologi dan juga interaksi fizikal. Sampel kajian terdiri daripada 171 orang guru yang sedang berkhidmat di dua buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Kuala Terengganu. Analisis deskriptif yang melibatkan min dan sisihan piawai digunakan untuk melaporkan hasil kajian yang telah dijalankan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pentingnya peranan GPKKo di sekolah mempraktikkan peranan pengurusan kokurikulum yang berkesan, agar para guru dan pelajar akan lebih bermotivasi dalam memastikan kejayaan pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah. Ianya selaras dengan inspirasi negara sepertimana yang terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2015.Keywords

Pengurusan Kokurikulum; Peranan GPKKoFull Text: PDFReferences


Ahmad Esa, Mohd Khir Mohd Nor, Nawawi Jusoh, Norashidah Abd Rahman, & Zalinah Salehon. (2015). Citra Kokurikulum. (Penerbit UTHM, Ed.). Penerbit UTHM.

Bahagian Kokurikulum & Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Buku Panduan Dan Latihan Kor Kadet Polis Diraja Malaysia. (Bahagian Kokurikulum & Kesenian KPM & Polis Diraja Malaysia, Ed.). Bahagian Kokurikulum & Kesenian KPM.

Coffman, N. W. (2012). An exploration of high school co-curricular activities. University of Michigan.

Lembaga Peperiksaan. (2014). Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. (Kementerian Pendidikan Malaysia, Ed.). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Leung, C., Ng, C. W. R., & Chan, P. O. E. (2011). Can Co-curricular Activities Enhance the Learning Effectiveness of Students?: An Application to the Sub-degree Students in Hong Kong. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 23(3), 329–341. Retrieved from http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE1058.pdf

Mohd Fazli Hasan, Suhaida Abdul Kadir, & Soaib Asimiran. (2013). Hubungan Persekitaran Sekolah dengan Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti Kokurikulum di Sekolah Menengah, 38(2), 1–9.

Noor Azzam Syah Mohamed, & Suria Baba. (2016). Proses Pelaksanaan Pengurusan Kokurikulum Yang Diamalkan Oleh Kumpulan Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah Menengah Harian|. Jurnal Kepimpinan Pendidikan,

Bil.3(Isu 3), 17–43.

Nooraini Othman, Wardatul Aishah Musa, & Mohd Nasrul Hakim. (2015). Kokurikulum Di Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia : Satu Tinjauan Awal. Bahagian Perkembangan Kurikulum KPM, (1956), 1 – 6.

Nor Hisham Hashim. (2012). Amalan Pengurusan Pentadbir Kokurikulum Dalam Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Taiping. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Suhara Haji Fadzil & Jamil Ahmad. (2010). Kepentingan Kokurikulum Dalam Pendidikan Di Sekolah Menengah. Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI &

UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010, (November), 8–10.

Norlena Salamuddin, Mohd Taib Harun, & Nur Asmara Diana Abdullah. (2011). Teachers ’ Competency in School Extra-Curricular Management Ministry of Education , Putrajaya Malaysia. World Applied Sciences Journal 15, 15, 49–55.

Sufean Hussin. (2014). Cabaran menyeluruh dalam pelaksanaan transformasi pendidikan untuk masa depan malaysia.

Wardatul Aishah Musa. (2014). Kesedaran kendiri terhadap aktiviti kokurikulum dan keberkesanannya kepada remaja, 2014(June), 778–785.


Article View

Abstract views : 5471 times | PDF files viewed : 4269 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.626


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.