MENINGKATKAN SELF-ESTEEM MURID MELALUI TEKNIK STEP BY STEP

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.610

Author (s)


(1) * Lim Xing Er   (Jabatan Bimbingan Dan Kaunseling, IPG Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(2)  Sheridean Zakaria   (Jabatan Bimbingan Dan Kaunseling, IPG Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Dalam kehidupan dan pergaulan harian, sesetengah murid menghadapi masalah tahap self-esteem yang rendah sehingga mempengaruhi prestasi diri dan keyakinan diri untuk melakukan apa-apa sahaja. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan self-esteem murid. Pemilihan peserta kajian adalah berdasarkan hasil temubual, pemerhatian dan borang soal selidik yang dapat mengenal pasti tahap self-esteem murid yang rendah. Peserta kajian terdiri daripada 2 orang murid lelaki Tahun 4 dan seorang murid perempuan Tahun 6. Instrumen kajian meliputi temubual, pemerhatian dan borang soal selidik digunakan untuk mengumpul data. Data yang diperoleh melalui instrumen berikut dipaparkan dalam bentuk deskripsi, jadual dan graf bagi tujuan penganalisisan data. Dapatan kajian menunjukkan  bahawa Teknik Step By Step berjaya membantu semua peserta kajian meningkatkan self-esteem yang rendah kepada tinggi. Selain itu, peserta-peserta kajian telah menjadi lebih berani untuk bertanya dan menjawab soalan, kurang mementingkan pendapat orang lain dan lebih yakin dengan diri sendiri.Keywords

murid; self-esteem; Teknik Step By StepFull Text: PDFReferences


Altinyelken, H. K . (2009). Migration and self-esteem: a qualitative study among internal migrant girls in turkey. Libra Publishers, Inc. Vol. 44, No. 173. Dimuat turun daripada: http://dare.uva.nl/document/2/68123

Brown, J. D, Dutton, K. A, dan Cook, K. E. (2001). From the top down: self-esteem and self-evaluation. Cognition And Emotion, 15 (5), 615-631. Dimuat turun daripada http://faculty.washington.edu/jdb/articles/Top.pdf

Ferkany, M . (2008). The educational importance of self-esteem. Journal Of Philosophy Of Education. Vol. 42, No. 1. Dimuat turun daripada: https://www.msu.edu/~ferkany/jope_610.pdf

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2015). Panduan pelaksanaan perkhidmatanBimbingan dan kaunseling di sekolah rendah dan menengah.

Ledbetter, Grifffin dan Sparks. (2014). A first look at communication theory. New York: McGraw-Hill. Dimuat turun daripada: http://www.afirstlook.com/docs/hierarchy.pdf

Sharf, R. S. (2012). Theories of pschotherapy and counseling: Concept and cases. Belmont: Brooks/ Cole Cengage Learning.


Article View

Abstract views : 300 times | PDF files viewed : 702 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.610


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.