KOMITMEN GURU DAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN BERPRESTASI TINGGI DAN BERPRESTASI RENDAH DI DAERAH KOTA BHARU, KELANTAN

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.603

Author (s)


(1) * Rozi Mohamad   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Abd Latif Kasim   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(3)  Sofiah Zakaria   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(4)  Faezah Mohd Nasir   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Satu daripada bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang terdapat dalam Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) adalah untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Bagi merealisasikannya, guru perlu bertindak sebagai pemain utama dalam melaksanakan pelbagai dasar dan program yang terkandung dalam GTP tersebut. Selain mengajar, dasar dan program tersebut datang bersama dengan pelbagai tugasan yang perlu dipikul guru. Tugasan yang bertambah akan menimbulkan masalah yang membawa kepada meningkatnya tekanan kerja, mempengaruhi komitmen dan kepuasan kerja guru. Sehubungan itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap komitmen guru dan tahap kepuasan kerja gurudi sekolah menengah (SMK) harian berprestasi tinggi dan SMK harian berprestasi rendah. Kajian juga bertujuan mengkaji hubungan antara komitmen guru dengan kepuasan kerja dalam kalangan mereka. Di samping itu, kajian juga mengkaji bagaimana faktor demografi seperti jantina, umur dan pengalaman mengajar boleh mempengaruhi komitmen dan kepuasan kerja. Populasi kajian adalah guru-guru yang mengajar di enam buah sekolah menengah harian dalam daerah Kota Baharu, Kelantan. Sampel seramai 200 orang dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak mudah. Dua set instrumen soal selidik telah digunakan untuk memungut data kajian iaitu Soal Selidik Skala Komitmen Guru (SKG) yang dibangunkan oleh Thien, Nordin Abd Razak dan Ramayah (2014), dan Job Satisfaction Survey (JSS)yang dibangunkan oleh Spector (1997). Analisis deskriptif dan inferensi dijalankan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap komitmen dan kepuasan kerja guru berada pada tahap tinggi. UjiankorelasiPearson pula menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara komitmen dengan kepuasan kerja guru di kedua-dua kategori sekolah.Keywords

Skala Komitmen Guru; komitmen guru; kepuasan kerja guru; SMK harian prestasi tinggi; SMK harian prestasi rendahFull Text: PDFReferences


Abdul Ghafar Mohd Noor.(2003). Pembangunan Penyelidikan. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Alf Crossman, & Penelope Harris (2006). Job satisfaction of secondary school teachers. Educational Management Administration & Leadership, 29-46. doi: 10.1177/1741143206059538.

Alimuddin, Mohamad Dom. (2013). Hormati Guru Jangan Perlekeh. http://ww1.utusan.com.my,dimuat turun pada 8 Ogos 2016.

Arumugan Raman, Cheah Huey Mey, Yahya Don, Yaakob Daud, & Rozlina

Khalid. (2015). Relationship between principals’ transformational leadership style and secondary school teacher’ commitment. Asian Social Science, 11(15), 221-228.

Azrul Hisham Abdul Manaf. (2009). Faktor-faktor tekanan dan kesannya kepada guru sekolah menengah kebangsaan: Satu kajian di daerah timur laut, Pulau Pinang. Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia.

Brockner, J. & Grover, S. L. (1998). Predictors of survivor’s job involvement following layoffs: A field study. Journal of Applied Psychology, 73(3),436-442.

Fauzi Hussin, Jamal Ali & Mohd Saifoul Zamzuri Noor. (2014). Kaedah penyelidikan & analisis data SPSS. Sintok: UUM Press.

Feredun Sezgin. (2008). Relationships between teacher organizational

commitment, psychological hardiness and some demographic variables in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(5), 630 – 651.

Hair, J. F., Money, A.H., Samouel, P., & Page, M. (2007).Research method for business. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2012). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) Edisi pelancaran. Putrajaya.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2014). Unit Data, Bahagian Pendidikan Khas: Putrajaya.

Klag, S. and Bradley, G. (2004). The role of hardiness in stress and illness: an exploration of the effect of negative affectivity and gender.

British Journal of Health Psychology, 9,137-161.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determine sample size for research education and psychological, 30, 607-610.

Kushman, J.W. (1992). The organizational dynamics of teacher workplace commitment: A study of urban elementary and middle schools. Educational Administration Quarterly, 28(1), 5-42.

Lei Mee Thien, Nordin Abd Razak,& T. Ramayah. (2014). Validating teacher commitment scale using a malaysian sample. Regional Centre for Educationin Science and Mathematics. 1-9. doi:

1177/2158244014536744

Likert, R. (1961). The new pattern in management. New York: Mc Graw-Hall.

Mohd Najib Abdul Ghafar. (2003). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Faizal A. Ghani, Norfariza Mohd Radzi, Simin Ghavifekr, & Husaina Banu Kenayatullah. (2014). Pengurusan disiplin murid di sekolah kawasan bandar dan luar bandar; Perspektif pemimpin sekolah. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 1(1),7-40.

Nahid Naderi Anari. (2011). Teachers: emotional intelligence, job satisfaction, and organizational commitment. Journal of Workplace Learning. 24(4), 256-269.

Noorhafeza Herliani Adey,& Ferlis Hj. Bahari (2010). Hubungan antara kecerdasan emosi, kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasi. Jurnal Kemanusiaan, 16.62-78.

Norazlinda Saad,& Surendren Sankaran. (2013). Pengaruh Sikap Guru Terhadap Pembuatan Keputusan ke Atas Komitmen Guru di Sekolah: Galakan Pengetua Sebagai Pengantara. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 10, 271-294.

Ooi Chew Hong,& Aziah Ismail. (2015). Sokongan pihak pengurusan sekolah terhadap tekanan kerja guru di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan cina. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2(2),42-57.

Othman Talib. (2013). Asas penulisan tesis, penyelidikan dan statistik. Serdang: Universiti Putra Malaysia Press.

Rokiah, A. (2016). Teliti Akta Perlindungan Guru. http://www.utusan.com.my, dimuat turun pada 8 Ogos 2016.

Saidur Rahaman, H. M. (2012). Organizational commitment, perceived organizational support, and job satisfaction among school teachers: comparing public and private sectors in Bangladesh. South Asian Journal of Management, 19(3),7-17.

Sarimah Ismail, & Faridatul Akmar Talip. (2010). Kepuasan bekerja staf akademik jabatan pendidikan teknikal dan kejuruteraan, fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. 1-7.

Sinem Aydogdu,& Baris Asikgil. (2011). An empirical study of the relationship among job satisfaction, organizational commitment and turnover intention. International Review of Management and Marketing, 1(3), 43-53.

Suzyanty Mohd Shokory, Wan Salmuni Wan Mustaffa, & Norsamsinar Samsudin. (2005). Kepuasan kerja kakitangan akademik: Satu perbandingan Jantina. Kertas Kerja Bagi Pembentangan Persidangan Psikologi Malaysia.

Tyree, A.K. (1996). Conceptualising and measuring commitment to high school teaching. Journal of Educational Research, 89(5), 295-304.

Yaakob Daud. (2007). Budaya sekolah rendah: Hubungannya dengan kepimpinan, komitmen organisasi dan pencapaian akademik.Tesis Ijazah Doktor Falsafah tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.


Article View

Abstract views : 1401 times | PDF files viewed : 2252 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.603


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.