PEMIKIRAN DALAM NOVEL SEBALIK YAMASHITA DAN PERCIVEL

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.584

Author (s)


(1) * Marzalina Mansor   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun Dan Falsafah,Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Nor Hafidah Ibrahim   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun Dan Falsafah,Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(3)  Hasmawati Hassan   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun Dan Falsafah,Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Pemikiran pengarang merupakan salah satu aspek penting dalam kajian sastera. Pemikiran pengarang juga merupakan rangkuman idea pengarang yang beridentiti tersendiri untuk mengupas segala pemasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Isu yang ditonjolkan adalah gambaran dan rangkuman warna-warna kehidupan manusia yang disusun dan dizahirkan dalam bentuk baris-baris ayat sehingga menjadi satu naratif yang lengkap dan sempurna. Lantaran itu,  kajian ini adalah untuk mengkaji aspek pemikiran pengarang dalam novel Sebalik Yamashita dan Parcivel karya Shaari Isa yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan & Buku Malaysia pada tahun 2015. Aspek pemikiran pengarang dalam novel ini dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Kajian mendapati pemikiran yang cuba ditonjolkan oleh pengarang ialah pemikiran kolonialisme dan imperialisme, pemikiran politik dan kepimpinan, dan yang ketiganya ialah pemikiran sejarah. Seterusnya, bagi melengkapkan nilai yang terkandung dalam novel ini, kajian mendapati pengarang mendedahkan gambaran masyarakat dan permasalahan yang ditonjolkan bagi melengkapkan informasi yang terkandung dalam novel ini. Kajian ini penting untuk mendedahkan pemikiran dan stail yang digunakan oleh pengarang dalam menghasilkan sesebuah karya, khususnya novel.Keywords

pemikiran, karya sastera; naratif; kepimpinan; dan masyarakatFull Text: PDFReferences


Arba’ie Sujud, Salhah Razak dan Siti Rabiatul Adawiah Jaffar. (2015). Pemikiran politik: Pemimpin dan kepimpinan dalam novel Shahnon

Ahmad. International Journal of the World and Civilisation. 3(1), 67-78.

Asmah Hj. Omar. (1986). Bahasa dalam alam pemikiranMelayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Che Abdullah Che Ya. (2015). Bayangan wacana politik dalam karya sastera: Analisis Novel Kawin-kawin. Jurnal Komunikasi Jilid 31(2), 461-176.

Ezzah’Afifah dan Che Ibrahim. (2015). Pemikiran Melayu dalam cerita Lipur lara. Journal of Bussiness and Social Development. 3 (2): 63-79

Faziela Abu Bakar dan Nik Rafidah Nik Muhamad Afendi. (2016).Unsur konflik dalam novel remaja terpilih. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 6(1): 52-63.

Habibah Alias dan Rahil Mahyudin. (1990). Psikologi Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jumali Hj. Selamat. (2009). Aplikasi teori pengkaedahan Melayu dalam Menjaras Ribut menerusi pendekatan dakwah. Jurnal Personalia Pelajar. Bil. 12 Jun/June 2009 (19 - 37).

Masrizayu Mustafa. (2006). Pemikiran dalam novel-novel Khadijah Hashim. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan, Serdang: Universiti Putra Malaysia

Meran Abu Bakar. (2013). Berbakti dengan menulis Utusan Online oleh Meran Abu Bakar. Dicapai pada 30 Jun 2016 daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/sastera/20130606/sa 01/ Berbakti-dengan-menulis.

Mohd Daud Ibrahim dan Rohaidah Kamrudin. (2015). Mesej pengarang: Satu penelitian terhadap novel Anak Titiwangsa karya sasterawan negara Kris Mas. International Journal of the Malay World and Civilisation. 3(2), 2015: 17 – 25.

Rosma Derak. (2014). Mendekonstruksi Sejarah dalam Novel 1515 : Satu Penulisan Semula daripada Perspektif Golongan Subaltern.Jurnal Pusat Penataran Ilmu danBahasa. Volume 21, 125-148.

Siti Khairiah Mohd Zubir dan Norol Nizam bin Sarkawi. (2011). Pemikiran pengarang dalam novel Jeriji Kasih karya Ramlah Abdu Rashid. Jurnal Pusat Penataran Ilmu danBahasa. Volume 17, 147-169.

Siti Khairiah Mohd Zahir dan Nur Aisyah Abdullah. (2014). Pemikiran Khadijah Hashim dalam novel Badai Semalam dan Laila Gadisku untuk membangunkan sahsiah belia. Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu. Volume 5, 140 -165.

Siti Zamrah Isa dan Che Ibrahim Hj Salleh. (2014). Pemikiran Za’ba dalam membentuk jati diri Melayu. International Journal of the Malay World and Civilisation. 2(2), 21-29.

S. Othman Kelantan. (1999). Pemikiran satira dalam novel Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainal Kling. (1989). Pemikiran sosiopolitik Melayu II. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zurakintan Abdul Razak dan Che Ibrahim. (2015). Pemikiran Melayu tentang ilmu dan adab dalam Puisi Melayu Tradisional. International Journal of the Malay World and Civilisation. 3(2): 121-129.


Article View

Abstract views : 1140 times | PDF files viewed : 516 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.584


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.