SLOGAN IKLAN DALAM MAJALAH: YANG TERSURAT DAN TERSIRAT

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.580

Author (s)


(1) * Maizatul Azura Yahya   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Ainal Akmar Haji Ahmad   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(3)  Noor Aida Mahmor   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(4)  Nasihah Hashim   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Slogan merupakan satu cara untuk mengungkapkan gambaran mengenai sesuatu produk yang ditawarkan oleh sesebuah syarikat atau organisasi. Tujuan penciptaan slogan iklan ialah untuk memperkenalkan dan mengingatkan pengguna kepada sesuatu produk yang dihasilkan. Oleh itu, salah satu kaedah yang dilakukan oleh pengeluar ialah dengan cara memperkenalkan slogan iklan yang menarik dan mudah diingati oleh pengguna. Melalui penghasilan slogan iklan yang menarik dan mudah diingati diharapkan dapat mempopularkan lagi sesuatu jenama produk yang ditawarkan oleh pengeluar. Namun begitu, adakah slogan iklan yang dihasilkan menepati maksud yang ingin disampaikan oleh pengeluar? Selain itu, adakah slogan iklan yang dihasilkan memaparkan perlakuan sebenar produk tersebut? Justeru, kertas kerja ini akan  mengenal pasti dan menganalisis slogan-slogan iklan yang terdapat di dalam majalah Mingguan Wanita Edisi Khas Syawal 2015 dan Harmoni Edisi Khas Ramadan dan Aidilfitri bagi tahun 2015. Analisis akan dilakukan dengan melihat maksud yang tersurat dan tersirat daripada aspek bahasa yang digunakan di dalam slogan iklan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan majalah tersebut banyak memaparkan slogan-slogan iklan produk kosmetik dan kesihatan. Dari segi mesej pula, setiap slogan iklan mempunyai mesej atau maksud tersurat dan tersirat di sebalik slogan yang dihasilkan. Penghasilan slogan-slogan sebegini secara tidak langsung  telah menjadi ingatan kepada pengguna dan seterusnya dapat meningkatkan lagi penjualan produk-produk keluaran syarikat-syarikat.Keywords

Slogan iklan; majalah; produk; tersurat; tersiratFull Text: PDFReferences


Cristal, D. (1971). Linguistics. Harmondworth: Penguin Book.

Indirawati Zahid. (November 2010). Slogan: Paparan mesej tersurat dan tersirat. Dewan Bahasa, 10 (11), 6-9.

Ismail Dahaman. (1997). Nama Khas dan Iklan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nimoiz T. Z. (2010). (November 2010). Retorik dan polemik bahasa. Dewan Bahasa, 10 (11), 10-13.

Norazlita Mohd. Sies. (2010). Slogan sebagai isu sosiolinguitik. Dewan Bahasa, 10 (11), 20-23.

Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.


Article View

Abstract views : 470 times | PDF files viewed : 262 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.580


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.