AANALISIS WATAK DAN PERWATAKAN DALAM NOVEL SEJAMBAK BAKTI KARYA REJAB FI

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.578

Author (s)


(1) * Siti Khariah Mohd Zubir   (Universiti Pendidikan Sultan Idris,Tanjong Malim, Perak)  
        Malaysia
(2)  Nur Denna Samsudin   (Universiti Pendidikan Sultan Idris,Tanjong Malim, Perak)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Novel yang dikajiialahSejambak BaktikaryaRejab FI.Novel inimerupakan novel komponensastera (KOMSAS) dalammatapelajaranBahasaMelayubagi tingkatan 1 zon Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan dan Johor.Objektifkajiandijalankanadalahuntukmengenalpastiwatakdanperwatakan dalam novel Sejambak Bakti.Objektif yang kedua ialah untuk menjelaskan watak dan perwatakan dan objektif yang ketiga ialah menganalisis novel menggunakan teori Psikoanalisis Sigmund Freud.Id didorong oleh prinsip kesenangan untuk memperoleh kepuasan segera dari semua kemahuan. Ego adalah berkaitan hal yang berhubungan dengan realiti serta kenyataan yang ada manakala superego pula merupakan sistem keperibadian  yang mengandungi nilai-nilai dan aturan yang bersifat evaluatif berkaitan perkara yang baik dan buruk. Di sini terdapat tiga dapatan kajian iaitu menjelaskan wataku tama, menjelaskan watak sampingan dan menganalisis watak dan perwatakan dalam novel Sejambak Bakti menggunakan unsur id, ego dan superego. Kesimpulannya, kajian menambahkan pengetahuan khalayak bagaimana unsur id, ego dan superego dalam teori Psikoanalisis Sigmund Freud berkembang dalam diri individu dan mempengaruhi kehidupan seharian. Implikasi kajian ini terbahagi kepada tiga iaitu kepada individu, pelajar dan masyarakat.


Keywords

Watak perwatan; Sejambak Bakti; Rejab FIFull Text: PDFReferences


Alwisol (2004). Psikologi Keperibadian. Malang: UUM Press.

Azlina Abu Bakar (2005). Psikologi Personaliti Individu. Selangor: Karisma Publications Sdn Bhd.

Drs. H. Abu Ahmadi (1998). Psikologi Umum. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta K. Bertens (2006).

Etika dan Moral Untuk Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Max Milner ( 1992 ). Freud dan Interpretasi Sastra. Indonesia: Penerbit PT Intermasa

Muhibbu Abivian ( 2015).Teori Psikoanalisis Sigmund Freud. Diperoleh pada Januari 10, 2016 daripada http://independent.academia.edu/MuhibbuAbivian.

Nurhamizah Hashim (2015). Psikologi Keperluan Remaja Dalam Novel-Novel Remaja Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (HSKU). Diperoleh pada Mei 21, 2016 daripada http://studentsrepo.um.edu.my/5931/1/NURHAMIZAH_HASHIM.pdf

Nora Azlin Sidek (2006). Punca-Punca Kebimbangan di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Diperoleh Jun 1, 2016 daripada http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwP/NORAAP010287D2006TTP.pdf

Rejab F.I ( 2014 ). Sejambak Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Siti Rokhana (2009). Analisis Tokoh Utama Dengan Teori Psikoanalisa Sigmund Freud Pada Cerpen Hana Karya Akutagawa Ryunosuke. Diperoleh pada April 3, 2016 daripada lib.unnes.ac.id/888/1/5562.pdf


Article View

Abstract views : 2336 times | PDF files viewed : 4482 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.578


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.