APLIKASI MODUL GROLEP WOPER BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) TENTANG SUMBANGAN PERDANA MENTERI MALAYSIA BAGI MURID TAHUN 6

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.567

Author (s)


(1) * Anis Suraya Zulkifly   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(2)  Nasrul Samsuar   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian tindakan ini dijalankan untuk meningkatkan keupayaan murid menjawab soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) melalui penggunaan modul GROLEP WOPER tentang sumbangan Perdana Menteri Malaysia bagi murid tahun 6. Responden terdiri daripada 18 orang murid dari tahun 6X yang merupakan kelas pertama namun mendapat keputusan yang sederhana dan rendah dalam Ujian Pengesanan 1 yang dijalankan oleh guru. Data dianalisis secara deskriptif dan dikumpulkan melalui pemerhatian dan analisis dokumen. Hasil analisis mendapati terdapat peningkatan murid yang ketara melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan di dalam modul. Di dalam modul GROLEP WOPER juga terdiri daripada 3 fasa intervensi yang mengandungi 7 aktiviti secara keseluruhannya. Keputusan menunjukkan perubahan selepas penggunaan modul GROLEP WOPER dan berkesan dalam membantu murid melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan.


Keywords

Modul‘GROLEP WOPER’’ dalam soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)Full Text: PDFReferences


Tuan Jah Tuan Yusof. (2015). Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Petaling Jaya : Sasbadi Sdn Bhd.

Baharom Mohamad, Ph.D. dan Ilyas Hashim. (2010). Gaya Pengajaran & Pembelajaran. Selangor: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Ismail bin Said. (2014). Kaedah Pengajaran Sejarah. Selangor: Penerbitan MultimediaSdn. Bhd.

Rosnanaini Sulaiman, Maimun Aziz dan Mok Song Sang. (2011). Kemahiran Berfikir.Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Ecah Sulaiman. (2004). Pengenalan Pedagogi. Johor: Universiti Teknologi Malaysia Skudai.

Ee Ah Meng. (1993). Pedagogi II Amalan Dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Penerbit FajarBaktiSdn. Bhd.

Hamdan Aziz et.al. (2014). Metodologi Penyelidikan Sejarah. Kuala Lumpur: FreemindHorizons Sdn. Bhd.

Ikhsan Othman dan Norila Md Salleh. (2005). Kurikulum dan Pengajaran Sekolah RendahAspek-aspek yang Berkaitan. Perak: Quantun Books.

Kamarudin Hj. Husin. (1997). Psikologi Bilik Darjah : Asas Pedagogi. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributors Sdn. Bhd.

Mel Silberman. (2004). Pembelajaran Aktif 101 Strategi Untuk Mengajar Apa Jua Subjek. KualaLumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Noriaati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhariah Syed Ahmad. (2009). Murid dan Alam Belajar. Selangor: Oxford Fajar.

Noriaati A. Rashid et.al. (2012). Falsafah Pendidikan di Malaysia. Selangor: Oxford FajarSdn. Bhd.

Omardin Haji Ashaari dan Yunus Muhamad. (1996). Kaedah Pengajaran Sejarah. KualaLumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Othman Lebar. (2011). Kajian Tindakan dalam Pendidikan: Teori dan Amalan. Perak:Univeristi Pendidikan Sultan Idris.

Salhah Abdullah. (2009). Kecerdasan Pelbagai. Kuala Lumpur: PTS Professional PublishingSdn. Bhd.

Shahabuddin Hashim, Mahani Razali dan Ramlah Jantan. (2004). Psikologi Pendidikan.Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Sharifah Nor Puteh dan Aliza Ali. (2013). Belajar Melalui Bermain. Kuala Lumpur: UtusanPublications & Distributor Sdn. Bhd.

Syed Ismail Syed Mustapa dan Ahmad Subki Miskon. (2013). Asas Kepimpinan &Perkembangan Profesional. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.


Article View

Abstract views : 966 times | PDF files viewed : 879 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.567


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.