GAGASAN PENDIDIKAN AMINUDDIN BAKI DALAM PERJUANGAN GPMS

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.562

Author (s)


(1) * Norzaliza Ghazali   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Fatinah Zainon   (Pusat Pengajian Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Aminuddin Baki merupakan seorang tokoh akademik yang sering memperjuangkan agenda pendidikan sepanjang hayatnya. Dalam hal ini, beliau telah menubuhkan persatuan NGO seperti Gabungan Pelajar Mahasiswa Semenanjung (GPMS) untuk meneruskan kelangsungan perjuangannya kepada generasi muda. GPMS ditubuhkan untuk menyatupadukan pelajar-pelajar Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan menyedarkan mereka tentang kemunduran orang Melayu khususnya dalam bidang pendidikan. Selain itu, sebagai seorang pejuang budaya dan bangsa, Aminuddin juga sentiasa merancang strategi untuk menjamin kedudukan Bahasa Melayu diletakkan ditempatnya yang hakiki dalam sistem pendidikan kebangsaan iaitu sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan pendekatan biografi yang mengkaji pemikiran tokoh. Data dikumpulkan menggunakan kaedah dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis kandungan dan pembentukan tema-tema. Kertas kerja ini akan menghuraikan gagasan pemikiran pendidikan Aminuddin Baki yang menjadi aspirasi perjuangan Gabungan Pelajar Mahasiswa Semenanjung (GPMS). Idealismenya masih hidup dan sedang dipraktikkan sehingga kini.Keywords

Pendidikan; Bahasa Melayu; GPMS; Aminuddin BakiFull Text: PDFReferences


Abdul Halim Othman. 1993. Psikologi Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Arkib negara. 2012. Aminuddin baki tokoh pendidikan. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

Hamdan Sheikh Tahir. 1987. Aminuddin Baki Dan Sumbangannya Terhadap Perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Siri Pidato Umum Aminuddin Baki.Yayasan Aminuddin Baki Fakulti Pendidikan U.M. Kementerian Pendidikan Malaysia:U.M.

Ibrahim Mahmood.1981. Sejarah perjuangan bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Mohd Tajuddin Haji Abdul Rahman. 1987. Aminuddin Baki: Tokoh Pendidikan. Petaling Jaya: Pelanduk Publication.

Mustaffa Kamil Ayub. 1991. Gerakan pelajar-Mahasiswa, Misi dan Visi. Selangor: Budaaya Ilmu Sdn. Bhd.

Rozeman Abu Hassan. 2008. Biografi Aminuddin Baki: Arkitek Pendidikan Negara. Bangi: U.K.M.

Zainal Abidin Abdul Hamid. 1988. Aminuddin Baki dan Perjuangannya Dalameningkatkan Pendidikan Anak-anak Melayu. Siri Pidato Umum Aminuddin Baki. Fakulti U.K.M. Kementerian Pendidikan Malaysia, Bangi: U.K.M.


Article View

Abstract views : 363 times | PDF files viewed : 272 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.562


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.