PENGGUNAAN FLASHMAGNETIC BOARD DALAM MEMBANTU MURID TAHUN 4 MENGINGAT FAKTA SEJARAH MENGGUNAKAN KAEDAH MENGKATEGORI FAKTA BAGI TAJUK KERAJAAN MELAYU AWAL

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.561

Author (s)


(1) * Rachel Lyne G. Pius   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(2)  Azhari Bin Hj Mat Salleh   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk membantu murid Tahun 4 mengingat fakta sejarah melalui kaedah mengkategorikan fakta menggunakan Flash Magnetic Board bagi tajuk Kerajaan Melayu Awal. Fokus kajian ini adalah untuk membantu murid Tahun 4 yang lemah dalam mengingati fakta sejarah khususnya dalam tajuk Kerajaan Melayu Awal Sejarah Tahun 4. Peserta kajian dalam kajian ini terdiri daripada 7 orang murid tahun 4 dari sebuah sekolah rendah di sekitar bandar Alor Setar yang masih lemah dalam mengingati fakta sejarah bagi tajuk Kerajaan Melayu Awal. Kaedah pemerhatian, analisis dokumen dan temubual digunakan untuk mengumpul data. Kaedah diskripsi data digunakan untuk menganalisis data dalam kajian kualitatif ini. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan Flash Magnetic Board dapat membantu murid tahun 4 mengkategorikan fakta sejarah dalam tajuk Kerajaan Melayu Awal. Cadangan tindakan susulan adalah menambahbaik Magnetic Flash Card dan Magnetic Board ke bentuk yang lebih menarik, mengubah label Magnetic Board untuk meningkatkan tahap kesusahan aktiviti intervensi Fasa 2, dan yang terakhir adalah menggunakan Flash Magnetic Board ini dalam tajuk-tajuk Sejarah yang lain atau matapelajaran yang lain.


Keywords

Fakta sejarah; Kaedah mengkategori Fakta; Kerajaan Melayu AwalFull Text: PDFReferences


Amirah Khairunnisa Jaafar. (2012). Kesan penggunaan kaedah imej visual dalam mengatasi masalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil penulisan bahasa melayu murid tahun lima. Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012.

Baharin Abu, Othman Md Johan, Syed Mohd Shafeq Syed Mansor & Haliza

Jaafar. (2007). Kepelbagaian gaya pembelajaran dan kemahiran belajar pelajar universiti di fakulti pendidikan, UTM Johor. Tesis, Jabatan Asas Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Hasnita Pama. (2013). Ajar si manja berkongsi. Diakses daripada http://www.majalahpama.my/kanak-kanak/ajar-si-manja-berkongsi-1.202839 [3Oktober 2016].

Joseph Aujuman & Wan Rozali Bin Wan Hussin. (2013). ICT dan kelestarian penggunaannyadalam pengajaran dan pembelajaran geografi di sekolah. Seminar pendidikan Sejarah dan Geografi. Universiti Malaysia Sabah,29-30 Ogos.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2010). Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan II Tahun 2010: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(KSSR) Tahap Satu Mulai 2011. Putrajaya: Pusat Pentadbiran Kerajan Persekutuan.

Noor Azlan Ahmad Zanzali & Nurdalina Daud. (2010). Penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru pelatih UTM yang mengajar matapelajaran Matematik. Tesis, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Noriati A. Rashid, Boon, P. Y. & Sharifah Fakhirah Syed Ahmad. (2009). Murid danalam belajar. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Nur Farhanah Mohd Amin. (2011). Keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan ingatan murid tahun 5 bagi tajuk “kitaran air”. Kajian Tindakan, Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail, Kuala Terengganu.

Tay, M. G. (2015). Pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu. Jurnal Penyelidikan IPGKBL. 12:10.

Zurida Ismail, Syrifah Norhaidah Syed Idros dan Mohd. Ali Samsudin. (2006). Kaedah mengajar sains. Bentong : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.


Article View

Abstract views : 509 times | PDF files viewed : 358 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.561


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.