MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN MURID TAHUN 4TENTANGPERANAN TEMENGGUNG DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH “TREASURE HOUSE”

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.560

Author (s)


(1) * Nur Amalina Mohamad Noor   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(2)  Putra Abd. Rahman Ibrahim   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk menilai sejauh manakah kaedah “Treasure House” dapat meningkatkan penguasaan murid Tahun 4 tentang peranan Temenggung pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan menggunakan “Treasure House?”. Peserta dalam kajian ini terdiri daripada empat orang murid daripada Tahun Empat yang lemah dalam penguasaan peranan Temenggung dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sejarah yang lalu. Data dikumpulkan melalui tiga kaedah iaitu kaedah pemerhatian, kaedah temu bual dan kaedah analisis dokumen serta dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis data mendapati bahawa seramai tiga orang murid telah berjaya menguasai peranan Temenggung berdasarkan beberapa fokus kajian. Terdapat empat orang murid telah mencapai tahap cemerlang dengan menunjukkan rumusan tahap penguasaan yang tinggi. Dapatan analisis kajian menunjukkan bahawa kaedah “Treasure House” amat berkesan dalam membantu murid-murid dalam menguasai peranan Tokoh-Tokoh Kesultanan Melayu Melaka.Keywords

Kemahiran penguasaan; mengingati fakta Sejarah; Tokoh Kesultanan Melayu Melaka; peranan Temenggung;“Treasure House”Full Text: PDFReferences


Akashah Ismail & Jayakumary Marimuthu. (2014). Pendidikan pembangunan negara. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Akhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin. (2012). Pengurusan bilik darjah & tingkah laku. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd.

Abdul Rahim Abd. Rashid. (2000). Model dan pendekatan pengajaran sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hazri Jamil. (2003).Teknik mengajar sejarah. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ismail bin Said & Mohamad Munir bin Ismail. (2014). Pentaksiran dalam pembelajaran sejarah. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.

Norma Hassan. (2004). Hubungan antara bahan bantu mengajar. Tanjung Malim: Universiti Pengurusan Sultan Idris.


Article View

Abstract views : 273 times | PDF files viewed : 183 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.560


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.