PENGGUNAAN RODA MASA DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENYUSUN FAKTA SEJARAH MENGIKUT KRONOLOGI DALAM KALANGAN MURID TAHAP 4

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.555

Author (s)


(1) * Shaareny a/p M. Saravanan   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(2)  Salmah Othman   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah penggunaan Roda Masa dapat meningkatkan kemahiran menyusun fakta sejarah mengikut kroologi dalam kalangan murid tahun empat. Tinjauan awal menunjukkan bahawa murid tidak dapat menyusun fakta sejarah mengikut kronologi yang betul. Kajian ini melibatkan sepuluh orang murid dari Kelas 4 K yang mengalami masalah menyusun fakta sejarah mengikut kronologi. Fokus kajian ini adala untuk meningkatkan kemahiran menyusun fakta sejarah mengikut kronologi. Roda Masa ini dijalankan dengan pelaksanaan tiga aktiviti yang telah dirancang. Data telah dikumpulkan melalui kaedah pemerhatian secara berstruktur, temu bual, dan analisis dokumen. Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan mendapati terdapat peningkatan dan kesan positif dari segi peningkatan murid dalam kemahiran menyusun fakta sejarah mengikut kronologi berdasarkan peningkatan markah yang diperoleh murid dalam setiap pelaksanaan aktiviti menggunakan intervensi saya. Diharapkan kajian ini dapat meningkatkan keberkesanan amalan pengajaran dan memperbaiki kualiti pengajaran saya sebagai


Keywords

Kemahiran menyusun fakta sejarahFull Text: PDFReferences


__________________ (2003).Huraiankurikulumprasekolah kebangsaan.

Putrajaya : Kementerian Pelajaran Malaysia

________________ (2013). Dokumen standard sekolah rendah sejarah

Tahun 4. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Abdullah Sani Yahaya. (2005). Mengurus sekolah. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Affan Budi Sentosa. (2014). Pengaruh Penerapan Teknik Pembelajaran

Brainstorming Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran

Sejarah Pada Siswa Kelas XI IPS. Indonesian Jurnal Of History

Education.3(2), 7 – 11.

Dra. Seriwati Bukit, M.Psi. (2014). Media Pembelajaran Sebagai Alat Bantu

Keberhasilan Proses Belajar Mengajar. Dilayari pada 17 Februari 2016. Daripada http://bdkmedan.kemenag.go.id/wp-

content/uploads/3.-MEDIA-PEMBELAJARAN-SEBAGAI-ALAT-BANTU-KEBERHASILAN-PROSES-BELAJAR-MENGAJAR.pdfMohd

John Child, Paul Shuter & David Taylor. (1991). Understanding history. Portsmouth : Heinemann Publishing

Magdalia Alfian. (2011). Pendidikan Sejarah Dan Permasalahan Yang

Dihadapi. Jurnal Ilmiah Kependidikan, 3(2).

Muhyiddin Yassin (2011). Sudut pandangan Muhyiddin Yassin. KualaLumpur: Attin Press Sdn. Bhd.

Nana Supriatna.(2006). Sejarah. Indonesia: Penerbit Grafindo Media Pertama.

Nani Menon. (2005). Permainan, lagu dan puisi kanak-kanak. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Norden Mohamed. (2013, 10 Julai). Belajar secara berulang-ulang. Dilayari pada 31 Julai 2016 daripada http://www.sinarharian.com.my/kolumnis/belajar-secara-berulang-ulang1.180766

S. K. Kochhar (2008). Pembelajaran sejarah: Teaching History. Jakarta:

Penerbit PT Grasindo.

Saayah Abu. (2007). Menjadi guru tadika. Kuala Lumpur: PTS Professional

Publishing Sdn. Bhd.

Sufean Hussin et.al. (2005). Pentadbiran dalam pembangunan pendidikan. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Utusan Malaysia. (2013) .SMS berkaitan mata pelajaran sejarah. Dilayari

pada 17 Februari 2016 daripada http://www.moe.gov.my/v/surat-kepada-pengarang-view?id=3344&

Zunaida Zakaria, Abdul Razaq Ahmad & Mohd. Mahzan Awang. (2015).

Kurikulum standard sekolah rendah (kssr) mata pelajaran sejarah

: pelaksanaan dan cabaran. Proceeding: 7th International Seminar on

Regional Education, November 5- 7, 1, 439.

Zuri Ghani & Aznan Che Ahmad (2011). Kaedah dan strategi

pengajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Pulau Pinang: Penerbit

Universiti Sains Malaysia.


Article View

Abstract views : 431 times | PDF files viewed : 672 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.555


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.