APLIKASI KAEDAH ‘DJ NINI’DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN FAKTA ZAMAN PRASEJARAH MENGIKUT KRONOLOGI BAGI MURID TAHUN 4

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.547

Author (s)


(1) * Nurul Izni Ishak   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(2)  Shah Johan Othman   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian tindakan ini dijalankan bertujuan meningkatkan penguasaan fakta Zaman Prasejarah mengikut kronologi dalam kalangan murid Tahun 4 bagi mata pelajaran Sejarah dengan menggunakan kaedah ‘DJ NINI’. Fokus kajian tertumpu kepada maksud dan nama-nama Zaman Prasejarah mengikut kronologi. Responden kajian terdiri daripada 5 orang murid Tahun 4X dari sebuah sekolah rendah di daerah Kubang Pasu yang merupakan kelas pertama dan lemah dalam penguasaan fakta mengikut susunan. Kajian kualitatif ini dikumpulkan melalui kaedah pemerhatian, analisis data dan juga temu bual. Dapatan kajian daripada kesemua analisis dan interpretasi data tersebut menunjukkan bahawa penggunaan kaedah ‘DJ NINI’ dapat meningkatkan penguasaan fakta Zaman Prasejarah mengikut kronologi. Keputusan perbandingan kajian sebelum dan selepas membuktikan penggunaan kaedah ‘DJ NINI’ dalam membantu murid apabila mereka dapat belajar sambil bermain dimana mereka telah diberi lagu dan akronim dalam Game DJ NINI dan juga boleh berkaraoke pada DJ NINI. Cadangan kajian seterusnya ialah membuat penambahbaikan terhadap intervensi ‘DJ NINI’ dengan menambah kemudahan 2 mikrofon dan video bagi lagu serta akronim Zaman Prasejarah agar dapat memudahkan murid menguasai fakta sambil menyanyi dengan jelas dan tepat pada DJ NINI.Keywords

Kaedah ‘DJ NINI’ melalui lagu; akronim dan karaokeFull Text: PDFReferences


Hamdan Aziz, Siti Fatimah, Ruzaini, Hasnul dan Siti Rahimah. (2014). MetodologiPenyelidikan Sejarah. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd.

Kamarudin Hj. Husin. (1997). Psikologi Bilik Darjah : Asas Pedagogi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mel Silberman. (2004). Pembelajaran Aktif 101 Strategi Untuk Mengajar Apa JuaSubjek. KualaLumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Noor Azliza & Lilia. (2002) “Reka bentuk dan keberkesanan pembelajaran berbantukanmultimedia pendekatan konstruktivisme bagi sains KBSM”.Jurnal Teknologi 36(E), 19-38.

Noriati A. Rashid, Lee Koek Cheong, Zakiah Noordin dan Zulkufli Mahayudin.(2012). Falsafah Pendidikan di Malaysia. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Omardin Haji Ashaari dan Yunus Muhamad. (1996). Kaedah Pengajaran Sejarah. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ropp, M.M. (1999). “Exploring Individual Characteristics Associated With Learning to Use Computersin Preservice Teachers Preparation” Journal of Researchon Computing in Education. Boston: Pearson Education.

Rosnanaini Sulaiman, Maimun Aziz dan Mok Song Sang. (2011). Kemahiran Berfikir. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Scott G. Paris, Richard S. Newman, & Kelly A. Mcvey (1982). Learning the Functional Significance of Mnemonic Actions: A Microgenetic Study of Strategy Acquisition. Journal of Experimental Child Psychology 34(3)

Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2014. Pelaksanaan Mata Pelajaran Sejarah KSSR Tahap II mulai Tahun 2014. Diakses oleh http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/circularfile/2014/ pada 22 Februari 2016.

Syed Ismail Syed Mustapa dan Ahmad Subki Miskon. (2013). Asas Kepimpinan &Perkembangan Profesional. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmini Md. Yusoff. (2007). Kaedah Mengajar&Kemahiran Interpersonal Guru. Kuala Lumpur: PTS ProfesionalPublishing Sdn. Bhd.

Yusuf Abdul Majid. (2002). Pendidikan Muzik. Kursus Pendedahan Pendidikan Khas Peringkat Negeri Perak. Kedah: Havard Suasana Hotel.


Article View

Abstract views : 338 times | PDF files viewed : 502 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.547


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.