PENGGUNAAN KAEDAH “TYRA BANKS” UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN 5 TERHADAP FAKTA BERKAITAN PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN

Nurathirah Shamsuddin, Azhari Mat Salleh

Abstract


Kajian ini bertujuan meningkatkan penguasaan murid sekolah rendah dalam mata pelajaran sejarah khususnya penguasaan murid terhadap fakta berkaitan tokoh-tokoh tempatan dengan menggunakan kaedah Tyra Banks. Kajian ini bertujuan untuk mempertingkatkan tahap penguasaan murid dalam kefahaman dan ingatan mereka mengenai perjuang tempatan melalui penggunaan warna dan lampu LED. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 6 orang murid tahun 5D dari sebuah sekolah rendah di daerah kota setar yang mempunyai masalah menguasai fakta berkaitan perjuangan tokoh tempatan. Dalam proses pengumpulan data awal, murid dilihat tidak memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam pemarkahan tahap penguasaan murid. Kaedah pemerhatian, temubual dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpul data dan diskripsi data digunakan untuk menganalisis data dalam kajian kualitatif ini. Hasil dapatan menunjukkan kaedah ini dapat membantu murid dalam meningkatkan penguasaan mereka berkaitan fakta tokoh-tokoh tempatan berdasarkan kepada analisis kajian dan interpretasi data.

Keywords


Tokoh tempatan; fakta; penguasaan; warna; tyra banks; lampu LED

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 184 times
PDF - 165 times

References


Azizi Yahaya & Zurihanmi Zakaria & Fawziah Yahya. (2005). Aplikasi kognitif dalam pendidikan.Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing.

Charles B. Klasek. (1972). Instructional media in the modern school. London. Professional Educators Publications

Countney, Richard. (1991) (terjemahan). Lakon, drama dan pemikiran. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Hazman Che Sidik & Rohidah Alias & Zaliza Zali (2004) Pembinaan dan penilaianberbantukan komputer bagi mata pelajaran sejarah tingkatansatu. UKM

Lickona, T. (1991). Educating for character how our school can teach respect andresponsibility. New York: Bantam.

Maharom Mahmood. (2001). Kurikulum sejarah ke arah memperkukuhkan usaha pemupukan semangat patriotik dalam kalangan murid. Kuala Lumpur..

Mohamad Johdi Salleh. (2009). Kaedah kumpulan kecil dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah.International Islamic University Malaysia(IIUM)

Noraizan Hamzah @ Daud. (2008). Persepsi pelajar dan guru terhadappenggunaan buku teks sejarah. Kertas ProjekSarjana. UKM. Bangi.

Piaget. J. (1952). The child conception of the world. New York. Harcout,Brace

Slavin, R. E (2006). Educational psychology: theory and practice”. 8th.ed.United States Of America : Pearson Education, Inc.

Shakila Yacob (2010)Ilmu sejarah membina negara. Utusan Malaysia. 19 Oktober2010

Zahara Aziz & Nurliah Jair (2009). Penggunaan peta konsep untuk meningkatkanpencapaian mata pelajaran sejarah bagi pelajar tingkatan dua. JurnalPendidikan Malaysia


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.