MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGUASAI FAKTA SEJARAH PENCIPTAAN BENDERA MALAYSIA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 5 MELALUI KAEDAH “PETA DAKAP”

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.545

Author (s)


(1) * Haini Shafikah Mohd Shaharudin   (Jabatan Kajian Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian ini dijalankan bertujuan meningkatkan kemahiran menguasai fakta sejarah penciptaan bendera Malaysia dalam kalangan murid tahun 5 melalui kaedah “Peta Dakap”. Responden terdiri daripada 10 orang yang memperoleh markah rendah dalam proses pengumpulan data awal. Pengumpulan data menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Hasil tinjauan awal mendapati bahawa tahap penguasaan kemahiran mengingat fakta sejarah penciptaan bendera Malaysia murid adalah lemah. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan terhadap hasil pencapaian murid selepas pengaplikasian kaedah “Peta Dakap”. Kaedah ini membantu murid untuk menguasai fakta dengan lebih mudah,cepat malah dengan cara yang lebih menarik minat murid untuk mempelajari sejarah penciptaan bendera Malaysia. Data kualitatif dikaji secara deskriptif dan dipersembahkan dalam bentuk huraian, jadual serta rajah. Analisis dokumen seperti lembaran kerja responden telah menyokong keputusan kajian ini. Secara kseimpulannya, kaedah “Peta Dakap” dapat membantu meningkatkan kemahiran menguasai fakta sejarah penciptaan bendera Malaysia dalam kalangan murid tahun 5. Maka, penggunaan kaedah ini digalakkan dan diperluaskan kepada semua guru sejarah di Malaysia bagi mempermudahkan proses pengajaran sejarah di sekolah menjadi lebih efektif dan bersifat holistik.Keywords

Kemahiran mengingat; fakta sejarah penciptaan bendera Malaysia; 5W 1H; Peta Dakap; Peta i-ThinkFull Text: PDFReferences


Best J.W. (1977).Research In Education.New Jersey:Prentice Hall.

Choong Lean Keow.(2011). Murid dan Alam Belajar.Kuala Lumpur: PercetakanSeasons. Sdn Bhd.

Chow Fook Meng Phd& Jaizah Mahamud, (2011). Kajian Tindakan Konsep & Amalan dalam Pengajaran. Selangor: Penerbt Multimedia Sdn Bhd.

Coffy. A & Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data. Thousand oaks. CA: Sage.

Ismail Bin Said. (2014). Kaedah Pengajaran Sejarah. Selangor:PenerbitanMultimedia Sdn Bhd.

Ismail Bin Said & Mohamad Munir Bin Ismail.(2010). Pentaksiran dalam Pembelajaran Sejarah.Petaling Jaya Selangor: Sasbadi Sdn. Bhd.

Haris Abd Wahab & Siti Hajar Abu Bakar Ah. (2016) Kaedah Penyelidikan Kerja Sosial Pengalaman Di Lapangan. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya.

Ibrahim,Wc.(1986).An Experimental Central Study Using Videotapes To Promote Listening ComprehensionOf ESL Students. East Lansing : Michigan StateUniversity Doctoral Dissertation.

Ismail Bin Said & Rosadah Binti Nik Ali. (2013). Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah.Perlis: MSR Grafik.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Joosey-Bass Pub.

Nor Hasniza Ibrahim, Johari Surif, Muhammad Yusof Arshad etl. Kepentingan Pemikiran dan Amalan Refleksi Dalam Pengajaran Sains Di Kawasan Luar Bandar.Universiti Teknologi Malaysia. Hal. 1-10.

Othman Lebar. (2015). Kajian Tindakan dalam Pendidikan Teori dan Amalan.Perak Darul Ridzuan:Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Othman Lebar.(2006). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metode.Perak Darul RIdzuan:Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rozmi Bin Ismail. (2016). Metodologi Penyelidikan Teori dan Praktis.Selangor DarulIhsan:Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Chik Ibrahim. (2015). A Guide To Writing Research Proposals The Experimental Method.Perak Darul Ridzuan: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Wiersma.W. (1991).Research Methods In Education.Boston:Allyn and Baon.

Panduan Kajian Tindakan 3 Februari daripada:http://jpnmelaka.moe.gov.my/v3/images/Manual_KT_EPRD.pdf


Article View

Abstract views : 707 times | PDF files viewed : 867 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.545


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.