KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.540

Author (s)


(1) * Mohd Khairi Shafie   (Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah)  
        Malaysia
(2)  Mohamad Khairi Bin Haji Othman   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Akhlak yang baik adalah hasil daripada kefahaman ilmu pengetahuan yang diperolehi secara formal dan tidak formal. Dewasa ini, kepincangan akhlak timbul dalam masyakat yang sukar dibendung lagi. Kurangnya penghayatan akhlak Islam di pengaruhi oleh pelbagai faktor antaranya faktor  kefahaman pelajar serta sikap pelajar. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kefahaman dan pengamalan akhlak dalam kalangan pelajar, untuk menentukan perbezaan kefahaman dan pengamalan akhlak berdasarkan demografi jantina dan tempat tinggal. Seramai 381 pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah dipilih sebagai responden untuk menjawab soal selidik. Data yang diperolehi daripada borang kaji selidik dianalisis menggunakan perisian program Statistical Packages For Social Science (SPSS) versi 20.0  dan dapatan kajian dihuraikan dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif dan inferensi untuk menganalisa hipotesis kajian. Analisa data melibatkan min dan ujian-t. Kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi item borang kaji selidik soalan kefahaman akhlak iaitu 0.94 dan soalan pengamalan akhlak iaitu 0.97  adalah tinggi. Dapatan kajian mendapati tahap kefahaman ajaran Islam meliputi akhlak dalam kalangan responden berada pada tahap yang tertinggi bagi setiap aspek yang dikaji. Manakala dapatan kajian mendapati tahap pengamalan ajaran Islam meliputi akhlak juga tinggi. Namun terdapat sebahagian kecil responden tidak mengamalkan apa yang mereka faham terutama perkara-perkara yang berkaitan akhlak. Oleh itu, implikasi kajian ini menunjukkan bahawa penekanan aspek pengamalan ajaran Islam sangat penting agar pelajar menjadi seorang muslim yang mengamalkan akhlak  yang baik dalam kehidupan harian berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.Keywords

Kefahaman; Pengamalan; AkhlakFull Text: PDFReferences


Al-Qu’ran al-Karim

Ab. Halim Tamuri dan Zarin Ismail. (2002). Pendidikan Akhlak Dalam KBSM: Persepsi Pelajar Terhadap Konsep Akhlak. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1). Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab. Halim Tamuri dan Zarin Ismail. (2002). Pendidikan Akhlak Dalam KBSM: Persepsi Pelajar Terhadap Konsep Akhlak. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1). Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, hal. 120-134.

Ab. Halim Tamuri. “Pengetahuan Akhlak di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah”. University of Birmingham : Tesis Ph.D, 2000.

Abd. Rahman Embong, 2002. Faktor ideologi politik dan budaya dalam penutupan minda Melayu Islam.Himpunan kertas kerja isu dan proses pembukaan minda umat Melayu Islam. Dewan Bahasa & Pustaka: Kuala Lumpur.

Abdul Monir, Y. (2007). Membentuk keluarga menerusi nilai-nilai

kekeluargaan Islam. Dlm. Azrina, S. Keluarga Islam, kemahiran keibubapaan dan cabaran semasa. Kuala Lumpur: MPH Group Publishing & Institut Kafahaman Islam Malaysia (IKIM).

Abdullah Nasih, U. (2000). Pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam. Jilid 2. Kuala Lumpur: JAKIM.

Ajmain@Jimaain Safar Dan Ab. Halim Tamuri, Tahap Penghayatan Akhlak Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menurut Pentaksiran Rakan Sebaya, 2nd International Conference on Islamic Education 2011 (ICIEd 2011), 9th to 21st December 2011 Bangi-Putrajaya, Selangor, Malaysia.

Alias Mat Saad. (2010). Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tesis Dr. Fal. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal, (1991). Al-Musnad. Juzuk 3. Kaherah: Dar al-Fikr.

Asmahan Mokhtar. (2009). Pengamalan Ajaran Islam di Kalangan Remaja Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang, Perak. Tesis Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azhar Ahmad. (2006). Strategi Pembelajaran Pengaturan Kendiri Pendidikan Islam dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah. Tesis Ph.D Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Azma Mahmood. (2006). Pengukuran Tahap Penghayatan Pendidikan Islam Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah di Malaysia. Tesis Ph.D Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Hasnan, K. (2008). Pendidikan remaja muslim. Putrajaya: JAKIM.

Ibrahim Mustafa, Ahmad al-Zayyat, Hamid Abdul Qadir & Muhammad Ali al-Najjar. (t.th). al-Mu’jam al-Wasit. Beirut: Dar al-Fikr

Jalaluddin & Usman Said. (1994). Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan Pemikirannya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Khairul Hamimah Binti Mohammad Jodi. (2008). Pemahaman Akidah Di Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta Dan Kesannya Terhadap Masalah Akhlak:Suatu Kajian.Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah & Kesejahteraan Sosial 2008 pada 18-19 Ogos 2008, Melaka.

Mahmood, Z. (2008). Famili harmoni memupuk keluarga bahagia. Shah Alam: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Marwan Ibrahim al-Kaysi, (1997). Adab Sopan dan Budi Pekerti Dalam Islam. (Terj.) Hussin Salamon dan Mohd. Nasir Ripin. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Miskawaih. Ahmad Ibnu Muhammad.(1966). Tahdhib al-Akhlaq. Suntingan C.K. Zuraik. Beirut: American University of Beirut.

Mohd Asri Abdullah, Kamariah Yusoff & Che Kamaruddin Md Daud. (2007). Prinsip-prinsip Asas Islam Syariah, Ibadat dan Akhlak. Shah Alam: Universiti Teknologi Mara.

Mohd Sulaiman Haji Yasin. (1992). Akhlak Dan Tasawuf. Bangi, Selangor: Yayasan Salman.

Mohd. Kamal Hasan, (1987). Peranan Akhlak Dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam. 8(3).

Mohd. Najib bin Abd. Ghaffar. (2007). Konsep Kendiri Pelajar: Kajian di Sekolah Menengah Sekitar Bandaraya Kuching, Sarawak, Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang.

Mohd. Nasir, O. (2010). Falsafah akhlak. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mustafa, H. D. (1997). Institusi kekeluargaan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Osman Bakar (1997), Pembinaan Semula Tamadun Islam: Strategi Ke Arah Mengembalikan Kegemilangan Umat Islam dalam Bidang Sains dan Teknologi. Dlm. Kecemerlangan Tamadun Islam dalam Menghadapi Cabaran Abad Ke- 15 Hijrah/21 Masihi, Shah Alam: Institut Teknologi Mara.

Sahih Muslim, (2003). (Terjemahan oleh Ma’mur Daud). Singapura: Darel Fajr Publishing House.

Seri Kartini binti Jurami. (2012). Pengamalan Ajaran Islam dalam kalangan pelajar melalui kursus Pendidikan Islam di PUO.Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Shamsudin Ab Latif. (1990). Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Ungku Omar: Satu Tinjauan Kurikulum ke Arah Pencapaian Matlamat. Tesis Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Siti Mariam Samat. “Tahap Pengawalan Pihak Pengurusan Politeknik di Dalam Mengurangkan Gejala Sosial di Kalangan Pelajar”. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana, 2002.

Siti Rokiah Binti Abdul Ghani (2007). Amalan Solat Di Kalangan Pelajar: Kajian Di Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (Ciast), Shah Alam, Selangor. Tesis Sarjanamuda. Bangi: UKM.

Zakaria, S. (2001). Akidah & akhlak dalam kehidupan Muslim. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.


Article View

Abstract views : 1844 times | PDF files viewed : 1653 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.540


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.