DIALEK SUATU DIMENSI BAHARU DALAM PROMOSI PERNIAGAAN


(1) * Nazilah Mohamad    
        Affiliation:  Universiti Sultan Zainal Abidin  
        Country: Malaysia
(2)  Siti Zanariah Yusoff    
        Affiliation:  Universiti Sultan Zainal Abidin  
        Country: Malaysia
(3)  Faradi Rohani    
        Affiliation:  Universiti Sultan Zainal Abidin  
        Country: Malaysia
(4)  Nor Hafizah Abdullah    
        Affiliation:  Universiti Sultan Zainal Abidin  
        Country: Malaysia
(5)  Sharipah Nur Mursalina Syed Azmy    
        Affiliation:  Universiti Sultan Zainal Abidin  
        Country: Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Makalah ini meneliti penggunaan ragam bahasa berbentuk dialek tempatan dalam pelabelan. Nama perniagaan merupakan gaya atau tajuk yang menjadi pengenalan kepada sesebuah perniagaan. Selain fungsi tersebut, nama perniagaan harus menarik dan mudah disebut serta meninggalkan kesan ingatan berpanjangan kepada pengguna. Kajian ini akan memfokuskan bentuk nama perniagaan berunsurkan dialek yang terdapat di negeri Terengganu. Penelitian dilakukan secara kutipan data, soal selidik dan temu bual. Dapatan kajian mendapati bahawa penggunaan nama perniagaan berbentuk dialek tempatan mampu menarik pengguna ke premis perniagaan disebabkan mempunyai sebutan unik dan mesra pengguna. Kajian ini mengetengahkan satu lagi kaedah dalam promosi perniagaan dengan menggunakan dialek tempatan.

 Keywords

Dialek; Penjenamaan; Promosi; Perniagaan; Industri Kecil dan Sederhana

DOI:
https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.536


Full Text: PDFReferences


Adi Yasran Abdul Aziz. (2005). Inventori Konsonan Dialek Melayu Kelantan: Satu Penilaian Semula. Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 16. http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/24033/Article_11.PDF [13 Mac 2016].

Ajid Che Kob. (2007). Dialektologi. Dlm. Linguistik Melayu. Bangi: Univeristi Kebangsaan Malaysia

Goh Sang Seong. (TH). Mesej Implisit Dalam Terjemahan Nama Perniagaan Cina. Proseding SOLLS 9. 147-154. http://www.usahawan.com/strategi-bisnes/mengapa-orang-kelantan-antara-yang-paling-kaya-di-

malaysia.html(tahun x dop)

Ismail Dahaman. (1997). Glosari Dialek Terengganu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

J. K. Chambers, Peter Trudgill. (2002). Dialectology. UK:Cambridge.

Noor Rohana Mansor, Noraien Mansor dan Normaliza Abd Rahim. (TH). Dialek Melayu Terengganu: Pendokumentasian dan Pengekalan Warisan Variasi Bahasa Tempatan. Jurnal Article UKM. http://journalarticle.ukm.my/7558/1/02.pdf [13 Mac 2016].


Article View

Abstract views : 283 times | PDF files viewed : 296 times
10.21070/picecrs.v1i1.536


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.