PENGGUNAAN KAEDAH “LADDER” BERBANTUKAN ICT DALAMMENYELESAIKAN MASALAH PENAMBAHAN DENGAN MENGUMPUL SEMULA

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.532

Author (s)


(1) * Mohd Nor Amri bin Mohd Nasir   (Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Effandi Zakaria   (Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Konsep penambahan merupakan antara konsep asas yang paling penting dalam mata pelajaran matematik dan perlu dikuasai oleh semua murid sejak di sekolah rendah. Namun, kebanyakan  murid  tidak  memahami  bagaimana  proses  penambahan dengan mengumpul semula. Tujuan kajian ini adalah untuk menguji sejauh mana kaedah ladder dengan bantuan ICT dalam meningkatkan penguasan murid dalam melakukan operasi penambahan dengan mengumpul semula. Penilaian terhadap keberkesanan kaedah ladder dengan bantuan ICT telah dibuat dengan menggunakan kaedah kajian kuantitatif dengan ujian pra dan ujian pos. Seramai lapan orang murid telah dipilih sebagai responden bagi kajian ini. Hasil analisis  data statistik mendapati  bahawa terdapat peningkatan peratus penguasaan sehingga 80 % selepas ujian pos. Purata peratus peningkatan pula menunjukkan sebanyak 62.5% bagi kesemua responden. Keputusan kajian menunjukkan bahawa kaedah Ladder berbantukan ICT sangat berkesan sebagai kaedah alternatif untuk membantu meningkatkan penguasaan murid dalam operasi penambahan dengan mengumpul semula dalam lingkungan 10 000.Keywords

Penambahan dengan mengumpul semula; Kaedah Ladder; ICTFull Text: PDFReferences


Hwa, C. K. (2005). Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2005, 1989, 138–146.

Mahpop, H. Bin, & Sivasubramaniam, P. (2010). Addition of whole numbers with regrouping using the “Soroban.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8(5), 50–56. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.007

Mohd Ariffin Abdul Latif. (2015). Abad Ke-21. Pendidikan Daerah Johor, 71.

Nik Yusof, N. M. R., Abdul Wahab, B., & Mahamod, Z. (2011). Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab. In Z. Mahamod & S. N. Latiff (Eds.), Transformasai dan Inovasi dalam Pendidikan (pp. 351–358). Bangi: Awal Hijrah Enterprise.

Santos, E. P. D. L., & Patton, B. A. (2016). Using Concrete and Abstract Models to Help a Special Needs Third Grader Master Whole Number Addition, 5(1), 800–806.

Hwa, C. K. (2005). Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Tahun 2005, 1989, 138–146.

Mahpop, H. Bin, & Sivasubramaniam, P. (2010). Addition of whole numbers with regrouping using the “Soroban.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8(5), 50–56. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.007

Mohd Ariffin Abdul Latif. (2015). Abad Ke-21. Pendidikan Daerah Johor, 71.

Nik Yusof, N. M. R., Abdul Wahab, B., & Mahamod, Z. (2011). Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab. In Z. Mahamod & S. N. Latiff (Eds.), Transformasai dan Inovasi dalam Pendidikan (pp. 351–358). Bangi: Awal Hijrah Enterprise.

Saracho, O. (2012). Creativity theories and related teachers’ beliefs. Early Child Development and Care, 182(1), 35–44.


Article View

Abstract views : 407 times | PDF files viewed : 485 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.532


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.