AMALAN PEDAGOGI BERPUSATKAN PELAJAR DAN MASALAH YANG DIHADAPI GURU-GURU PELATIH PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU UNTUK MENGAMALKAN PEDAGOGI BERPUSATKAN PELAJAR SEMASA PRAKTIKUM

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.531

Author (s)


(1) * Abdull Sukor Shaari   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Mohd Izam Ghazali   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(3)  Nurahimah Mohd Yusof   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(4)  Mohd Isha Awang   (Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Pembelajaran abad ke-21 memberi penekanan kepada komunikasi, kolaborasi, kritikal dan kreativiti namun sehingga kini, masih ramai guru pelatih masih mengamalkan pembelajaran berpusatkan guru. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah amalan pedagogi berpusatkan pelajar oleh guru pelatih program pensiswazahan guru (PPG) yang mengikuti program latihan mengajarmanakala secara khususnya kajian ini  bertujuan untuk menjelaskan (a) kaedah, pendekatan dan teknik pengajaran berpusatkan pelajar yang sering digunakan semasa praktikum, (b) respons pelajar terhadap aktiviti berpusatkan pelajar yang digunakan semasa praktikum dan (c) meneroka masalah-masalah utama guru pelatih dalam pelaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian ini menggunakan kajian kualitatif yang melibatkan empat guru pelatih mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah di Kedah yang sedang mengikuti PPG di Universiti Utara Malaysia. Data kajian dikumpul melalui temu bual, pemerhatian pengajaran dan analisis refleksi guru pelatih.Keywords

Amalan pedagogi berpusatkan pelajar; Program Pensiswazahan Guru; Latihan mengajarFull Text: PDFReferences


Abdul Razak Abdul Manaf & Ahmad Shukri Abdul Hamid (2002). Tinjauan terhadap permasalahan dan penilaian ke atas komponen latihan praktikum 1 program pengurusan kerja sosial. Laporan penyelidikan. Sekolah Pembangunan Sosial, Universiti Utara Malaysia.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education. An introduction to theories and methods. 4th ed. United States of America: Group Inc.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design, choosing among five traditions. California: SAGE Publications.

Hashim Othman & Mohd Daud Hamzah ( 2001).Latihan mengajar kendalian sekolah : Penerokaan komponen-komponen kecekapan mengajar guru pelatih prasiswazah. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Conference on Challengges and Prospects in Teacher Education, Concorde Hotel Shah Alam, 16 – 17 Julai 2001.

Khoo, Yin Yin. (2008). Keberkesanan kaedah penyelesaian masalah secara kolaboratif dalam kalangan pelajar ekonomi tingkatan enam. Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia.

Marohaini Yusuff. (1996). Perlakuan dan proses mengarang pelajar Melayu dalam bilik darjah Tingkatan Empat. Satu kajian kes. (Disertasi kedoktoran tidak diterbitkan). Universiti Malaya.

Miles, M. B., & Huberman, A. M (1994). Qualitative data analysis. 2 nd Edition. Beverly Hills: Sage Publication.

Norani Mohd Nor & Mohd Azhar Ayob. (2008). Persepsi guru pelatih terhadap latihan mengajar oleh guru pembimbing dan penyelia UTM semasa menjalani latihan mengajar. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Pelan transformasi pendidikan nasional (2015-2025). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Razali Abon. (1993). Amalan-amalan penyeliaan pengajaran dalam program praktikum pendidikan guru prakhidmat. (Disertasi kedoktoran yang tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Selangor.

Skolnick, R. (2009). Case study teaching in high school biology effects on academic achievement, problem solving skills, teamwork skills and science attitudes. Tesis Kedoktoran yang tidak diterbitkan. Available from ProQuest Dissertation and Theses database. (UMI No. 3365623).

Suhaida Abd Kadir (2002). Perbandingan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap prestasi atribusi pencapaian, konsep kendiri akademik dan hubungan social dalam pendidikan perakaunan. Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan. Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.

Syed Ismail Syed Mustapa (2013). Amalan dan pendekatan bimbingan pengajaran pensyarah dalam program mentoring praktikum serta impaknya terhadap kualiti guru. Jurnal Penyelidikan Tempawan.. XXX, 1 – 12.

Zakaria Kasa, Soaib Asmirin, Abdul Rasid Jamian & Yahya Othman (2001). Persepsi pelatih terhadap latihan mengajar. Suara Pendidik, 23, 20 – 30.


Article View

Abstract views : 948 times | PDF files viewed : 3409 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.531


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.