KESAN PLAY-BASED LEARNING TERHADAP AFEKTIF MURID PEMULIHAN JAWI J-QAF DI SEKOLAH RENDAH

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.530

Author (s)


(1) * Adly Bin Haji Md. Hafidzin   ()  
        Malaysia
(2)  Mardzelah Makhsin   ()  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Program j-QAF merupakan suatu program yang telah diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia kelima iaitu Tun Abdullah Badawi dengan niat untuk memperkasa Pendidikan Islam di sekolah-sekolah di Malaysia. Model ini turut menggunapakai kaedah belajar melalui pengalaman bermain atau play-based learning. Oleh kerana program j-QAF ini masih dianggap baru, maka tidak banyak kajian yang dilakukan keatasnya terutamanya dari segi kaitan antara afektif murid pemulihan Jawi dengan play-based learning. Oleh itu penyelidik ingin mengenal pasti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berasaskan permainan (play-based learning) terhadap keseronokan murid pemulihan jawi di sekolah rendah dengan berlandaskan teori sosio-budaya oleh Vygotsky. Play-based learning ini mampu membantu murid-murid pemulihan dalam pdp Jawi dan seterusnya merasai pengalaman belajar dengan penerapan unsur KBAT. Kaedah yang digunakan ialah kaedah pemerhatian berstruktur keatas populasi pelajar dan guru SK Sidam Kiri, Padang Serai, Kedah. Manakala sampel yang terlibat ialah 18 murid Pemulihan Jawi tahun dua 2013, SK Sidam Kiri, 6 orang guru j-QAF sk sidam kiri, dan 7 orang guru pelbagai latarbelakang sk sidam kiri.Kajian ini bersifat kualitatif. Untuk itu kaedah temubual bersama guru serta murid telah dilaksanakan. Dapatan yang diperolehi hampir kesemuanya menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang tinggi antara afektif murid Pemulihan Jawi j-QAF dengan kaedah play-based learning.Keywords

play-based learning; murid pemulihan jawi J-QAF; sekolah rendahFull Text: PDFReferences


Mohd Izzuddin Akmal bin Roslan. (2011). Keberkesanan Nyanyian Melodi Ria untuk meningkatkan kemahiran mengingat nama 10 malaikat bagi murid tahun 2 Delima SK Kampung Gemuroh

Zurainu Mat Jasin, Abdull Sukor Shaari . (2012). Keberkesanan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pengajaran Komsas Bahasa Melayu

Unit Rendah, Bahagaian Sekolah, KPM. (2006)

Isahak. (2005) Pengalaman mengajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. 59-68.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (1991)

Bhashah Abu Bakar. (2010). Persepsi pelajar terhadap keberkesanan program j-QAF dalam kalangan pelajar tingkatan 1 – satu kajian kes.

Nik Rosila Nik Yaacob. (2007). Penguasaan jawi dan hubungannya dengan minat dan pencapaian pelajar dalam pendidikan Islam.

United Nation Development Programme. (2007/2008).

Mohd Alwee. (2005). Perkembangan tulisan jawi dan aplikasinya dalam masyarakat Islam di Malaysia.

Jabatan Penerangan dan Kebudayaan Malaysia. (2013).

Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM. (2000).

Roselan Baki. (2003). Kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd.

Chatterji, M. (2006). Reading achievement for the early childhood longitudinal study (ECLS) kindergarten to first grade sample. Journal of educational psychology, 98 (3):489-507

Tay Meng Huat. (2003). Satu tinjauan terhadap sikap dan maslah guru bahasa melayu di sekolah jenis kebangsaan. Tesis sarjana pendidikan. Fakulti pendidikan, UKM, Bangi.

Model j-QAF, KPM (2005).

Nururn Nahar Chowdhury, Corine Rivalland. (2012). Value of play as an early learning instrument in Bangladesh context : a socio-cultural study.

Normazla Ahmad mahir. (2012). Using fun learning approach (song) to enhance arabic language acquisition among year 1 and 2 pupils in selected primary schools.

Mohd Razimi Husin. (2009). Mengenalpasti cirri-ciri gaya pembelajaran murid sukar belajar dalam matapelajaran pendidikan islam dan j-QAF.

Habib. (2011). Pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam di Malaysia: satu sorotan.

Mohd Razimi, Abdul Aziz dan Ahmad jazimin. (2011). Model islam dan barat dalam mengenalpasti gaya pembelajaran murid sukar belajar.

Ahmad. (2004). Gaya pembelajaran pelajar-pelajar cemerlang tahun 4 fakulti pendidikan.

Sabariah Bahrun. (2013). Pelaksanaan model pemulihan jawi j-QAF di sekolah rendah di Sabah.


Article View

Abstract views : 587 times | PDF files viewed : 590 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.530


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.