MULTIMEDIA INTERAKTIF MEMPERTINGKATKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA MELAYU PENGURUSAN (SBLM 1053) DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.529

Author (s)


(1) * Nor Hafidah Ibrahim   ()  
        Malaysia
(2)  Melor Fauzita Md. Yusoff   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(3)  Norzaliza Ghazali   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kertas kerja ini akan meneliti meneliti keberkesanan inovasi pengajaran dan pembelajaran berbantukan kemudahan internet. Analisis dijalankan ke atas pelajar-pelajar yang mengikuti kursus SBLM1053 Bahasa Melayu Pengurusan. Analisis ini dideskripsi dalam bentuk kualitatif. Kaedah utamanya adalah mengumpul data daripada 40 orang pelajar dengan mempraktikkan amalan PdP berdasarkan teknik pengajaran berbantukan kemudahan internet. Penggunaan teknologi terkini dan interaktif seperti muat turun video aplikasi youtube, paparan rakaman video, aplikasi menggunakan ipad dan lain-lain diaplikasikan semasa sesi PdP. Dapatan mendapati teknik PdP berbantukan kemudahan internet amat berkesan dan berjaya mewujudkan suasana  yang lebih berinovasi. Bantuan daripada internet serta panduan daripada pensyarah juga memudahkan pelajar terutama ketika mencari bahan serta maklumat berkaitan kursus serta ketika melakukan pembentangan.Keywords

inovasi PdP; internet; SBLM1053Full Text: PDFReferences


Azizi Yahaya, Noordin Yahaya dan Abd Munaem (2010). Gaya Kepimpinan Guru Besardan hubungannya dengan Faktor Kepimpinan di sekolah Penerima anugerah Cemerlang di Melaka. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Guru. Jilid 5 ms 37-62 .ISSN 1823-5891.

Ismail Zain. (2002). Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. Bhd

Zamri Mohammod & Mohamed Amin (editor) (2008). Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pemelajaran Bahasa Melayu .Shah Alam: Publications Sdn. Bhd.


Article View

Abstract views : 545 times | PDF files viewed : 1086 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.529


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.