UNGKAPAN HORMAT YANG LEBIH HORMAT : ANALISIS PENULISAN BERFORMAT

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.528

Author (s)


(1) * Melor Fauzita Md. Yusoff   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Nor Hasimah Ismail   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Ungkapan hormat dilahirkan untuk menyatakan rasa hormat seseorang sewaktu berhubung  dengan orang lain. Penggunaan ungkapan hormat bukan bermaksud menghina diri, tetapi menunjukkan sikap yang tidak sombong dan angkuh. Penggunaan ungkapan ini juga mampu memaparkan sifat sopan santun yang dicirikan oleh budi bahasa, tertib, beradat dan bertatasusila yang akan membentuk akhlak terpuji yang berwatak mesra dan disenangi oleh semua anggota masyarakat. Dapatan mendapati, masih terdapat penulis yang mengabaikan penggunaan ungkapan hormat hingga menimbulkan kesan negatif kepada kelangsungan berkomunikasi. Sehubungan itu, kertas kerja ini akan meneliti amalan penulisan kesantunan berbahasa golongan pengurus berdasarkan kata hormat yang digunakan. Pendekatan kajian ialah dengan menggunakan kaedah analisis dokumen terhadap dokumen-dokumen berformat. Ungkapan hormat akan dianalisis berdasarkan Asmah (2007).Keywords

ungkapan hormat; kesantunan berbahasa; penulisan berformatFull Text: PDFReferences


Ab. Aziz Yusof. (2003). Komunikasi untuk Pengurus. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Asmah Hj. Omar. (2007). Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan Pentadbiran dan Media. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Hj. Omar. (1996). Wacana, Perbincangan, Perbahasan dan Perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan. (2007). Santun Berbahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Brown, R. & Levinson, S. (1987). Politeness: Some Universal In Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Robert Sibarani M.S. dlm. Worawit Baru @ Haji Ahmad Idris (pngr). (2004). Pemikiran Melayu: Tradisi dan Kesinambungan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teo Kok Seong, Noriah Mohamed, Idris Aman, Shaiful Bahri Md. Radzi,

Chong Shin, Zarina Othman, Nazri Muslim & Nurazmi Kuntum. (2010). Bahasa Melayu Bestari. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.


Article View

Abstract views : 430 times | PDF files viewed : 616 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.528


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.