DIGLOSIA DALAM SALINA: SATU KAJIAN SOSIOLINGUISTIK

DOI: https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.527

Author (s)


(1) * Mohamad Zaki Abdul Halim   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(2)  Melor Fauzita Md. Yusoff   (Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia)  
        Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kertas kerja ini akan meneliti kewujudan diglosia dalam dialog yang digarapkan oleh A.Samad Said melalui novel Salina. Analisis dijalankan bersandarkan sifat-sifat diglosia yang wujud berdasarkan Ferguson (1959) dan Fishman (1967).   Pengukur ini adalah untuk memperlihatkan kewujudan diglosia dalam bentuk dwi/multibahasa. Analisis ini dideskripsi dalam bentuk kualitatif. Kaedah utamanya adalah mengumpul data diglosia daripada teks novel dan dihubungkan dengan faktor sosiolinguistik yang menentukan pemeringkatan diglosia. Dapatan mendapati terdapat diglosia rendah (L) yang wujud dalam beberapa pemeringkatan dan berlaku pertindihan fungsi. Terdapat juga diglosia rendah yang mencapai tahap tinggi (H) apabila berlaku pertembungan dua diglosia rendah yang dibezakan oleh faktor sosiolinguistik menjadikannya sebagai (HL).


Keywords

Sosiolinguistik; diglosia; SalinaFull Text: PDFReferences


Abdullah Yusof, Abu Bakar Yusuf, Mohd Ra’in Shaari & Omar Hisham Mohd Baharin. (2011). Pengantar bahasa Melayu. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultar Idris.

Abdul Rashid Daing Melebek & Amat Juhari Moain. (2012). Sosiolinguistik dan bahasa Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Safiah Karim. (1986). Bahasa Melayu persoalan & pergolakan. Kuala Lumpur: Gateway Publishing House Sdn. Bhd.

Noresah Baharom. (Ed.). (2005). Kamus dewan (edisi ke-4). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriah Mohamed. (Ed.). (2015). Variasi bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Nurul Jannah Fital & Mohamad Zaki Abdul Halim. (2014). Bahasa Melayu universiti. Kangar: Universiti Malaysia Perlis.


Article View

Abstract views : 558 times | PDF files viewed : 2170 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.21070/picecrs.v1i1.527


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Proceedings of the ICECRS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.